Στελεχιακό Δυναμικό

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της Ba GROUP είναι επαγγελματίες  με σημαντική εμπειρία , μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τεχνογνωσία στη διαχείριση σύνθετων και μεγάλων έργων.

Παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε πληροφορική και επικοινωνίες, επιμορφώνονται τακτικά με σεμινάρια και αξιολογούνται σε ετήσια βάση. 

 

Βιογραφικό 1

Βιογραφικό 2

Βιογραφικό 3

Βιογραφικό 4

Βιογραφικό 5